HGSS
backhills

Odjel za razvoj i projekte

Odjel za razvoj i projekte je stručno tijelo Hrvatske gorske službe spašavanja osnovano u cilju praćenja, poticanja i omogućavanja razvoja Službe, stručnih tijela i ustrojstvenih jedinica iste.

Iako počeci uspostave odjela datiraju od 2012. godine, odjel svoj zadovoljavajući razvoj kapaciteta bilježi od ljeta 2016. godine pri čemu pozicija i uloga HGSS-a u sklopu korištenja i primjene EU i drugih fondova poprima jednu novu dimenziju.

***

Rad odjela ogleda se kroz aktivan i redovan angažman nekolicine članova .

Članovi odjela, redovito na godišnjoj razini, pristupaju edukativnim i stručnim aktivnostima s ciljem kontinuiranog usavršavanja i nadograđivanja stečenih znanja i kompetencija kako bi HGSS tijekom cijeloga vremena bio u korak s izazovima koje za sobom nosi proces programiranja EU i drugih fondova, ali i korištenje istih.

Zahvaljujući navedenom, HGSS danas raspolaže kapacitetom osposobljenim za adekvatan rad u području pripreme i provedbe projekata, ali i za rad u području javne nabave.

***

Aktivnosti odjela svrstavaju se i kategoriziraju sukladno specifičnim obilježjima i krajnjim ciljevima na razvojne i projekte, a svaka od njih uporište prvenstveno nalazi u strateškim okvirima HGSS-a, Strategija razvoja HGSS-a 2020 – 2025., kao i u strateškim dokumentima Republike Hrvatske. Aktivnosti, a pri tome i sam plan i program rada odjela, temelji se na jasno definiranim potrebama Službe, stručnih tijela i ustrojstvenih jedinica iste.

Vjerodostojna podloga projektnih koncepata rezultat je provedbe razvojnih aktivnosti, pobliže suradničkih i analitičkih. Izradom sveobuhvatnih, cjelovitih i detaljnijih baza podataka te kontinuiranim ažuriranjem istih osigurava se jasan pregled potreba ulaganja u resurse od krucijalnog značaja.

SLUŽBENI MAIL ODJELA:

orp@hgss.hr

TINA ROGLIĆ

Voditeljica odjela za razvoj, infrastrukturu i projekte

Ured HGSS-a

mob: 091 604 8372

mail: tina.roglic@hgss.hr

 

LUKA DUBRAVICA

Stručni suradnik za poslove provedbe EU i drugih projekata

Ured HGSS-a

mob: 091 2123 033

mail: luka.dubravica@hgss.hr