HGSS

HGSS Split dobio na korištenje prostor u Vrlici

31.03.2023. HGSS Stanica Split potpisuje Ugovor o korištenju prostora s Gradom Vrlikom.

Grad Vrlika daje na uporabu nekretnine u svom vlasništvu HGSS Stanici Split i to: zgradu Osnovne škole u Vinaliću površine 295 m2 i zemljište na kojem je zgrada izgrađena, čest.zem. 657/2, u naravi dvorište površine 1356 m2, bez naknade i na vrijeme od 40 godina.

Zgrada i zemljšte daju se na uporabu HGSS Stanici Split u svrhu adaptacije koje bi HGSS-Stanica Split u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom uredila kao dio sigurnosne infrastrukture HGSS Stanice Split, smještaj HGSS ispostave Vrlika, info punkt, edukacijski centar i sigurnosni servis posjetiteljima Parka prirode Dinara u smislu sigurnosti ljudskih aktivnosti, sportsko-turističkih sadržaja, zaštite prirode i dežurstava.