HGSS
backhills

Pravo na pristup informacijama

Sloboda informiranja odnosno pravo na pristup informacijama jedno je od temeljnih ljudskih prava zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske, a obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji te da objavljuje informaciju neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

 

Osnovni propis u Republici Hrvatskoj koji uređuje ovo područje jest Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) omogućava pristup informacijama o svojem radu redovitim objavljivanjem informacija putem internetske stranice te davanjem informacija korisniku koji je podnio HGSS-u zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Pravo na pristup informacijama može se ostvariti podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama, odnosno Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije, koji možete poslati:

  • na adresu Hrvatska gorska služba spašavanja, Galovićeva 8, 10 000 Zagreb
  • na broj fax-a: 01/48 21 049 · elektroničkom poštom na adresu: bruno.korljan@hgss.hr

Odluka o određivanju službenika za informiranje HGSS-a

Usmeno postavljeni zahtjevi primat će se na broj 091/1721030, ponedjeljkom i srijedom od 10.00 do 11.00 sati.

Na pristup informacijama u postupcima pred HGSS-om ne plaća se pristojba, ali HGSS ima pravo tražiti naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacija, kao i naknadu troškova dostave traženih informacija. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.

O zahtjevu za pristup informaciji HGSS će odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, a taj se rok može produžiti za još dodatnih 15 dana ako se informacija mora tražiti izvan HGSS-a, ako se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija, ako je produljenje neophodno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije te ako je potrebno provesti test razmjernosti i javnog interesa. HGSS će ograničiti pristup informaciji u slučajevima taksativno propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama. Isto se dostavlja Obrascem za ponovnu uporabu informacija.

Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija (NN 87/2018)