HGSS

Sanacija deponija pored rijeke Cetine

Čuvari prirode Javne ustanove More i krš i članovi Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Split su u naselju Kreševo u općini Šestanovac, započeli akciju uklanjanja otpada obroncima kanjona.

20/02/2023

|

HGSS stanica Split

Redovitim nadzorom u zaštićenom krajobrazu “Kanjon rijeke Cetine” čuvari prirode uočili su nakupljeni glomazni otpad. Nagomilani otpad opasno se približio rijeci Cetini koja je i dan danas središte života ovog kraja.

Na teško pristupačnom terenu uklonilo se više od 15 m3 raznovrsnog otpada koji je odložen na za to predviđeno odlagalište. Prilikom sanacije deponija opremu je osigurala općine Šestanovac.